Menu

ENG

Menu

ชื่อ-สกุล นายเมธา อานันทสฤษฎ์

ตำแหน่งปัจจุบัน นักกฎหมายอาวุโส

โทรศัพท์ 0-2680-9727

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์

methaa@dlo.co.th

การศึกษา

ประสบการณ์

  • คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
  • ที่ปรึกษาและทำคดีปกครอง
  • คดีมหาชน
  • คดีมรดกและครอบครัว
  • คดีแพ่ง
  • คดีอาญา