Menu

ENG

Menu

รับสมัครงาน

ตำเเหน่งนักกฎหมายฝึกหัด(ด้านทนายความ,ภาษีอากร,ที่ปรึกษาธุรกิจ)

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 3. สอบผ่านภาคทฤษฎีจากสภาทนายความ หรือได้รับใบอนุญาตว่าความแล้ว
 4. หากมีความสามารถด้านภาษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำเเหน่งที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ, ที่ปรึกษาภาษีอากรหรือทนายความ

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ขึ้นไป
 3. มีใบอนุญาตว่าความ จากสภาทนายความ
 4. มีความรู้ ความสามารถใช้ไอที ในองค์กรได้
 5. มีประสบการณ์ด้านภาษีอากรอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 6. หากมีความสามารถด้านภาษา หรือจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านภาษีอากร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งเลขานุการ 

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส.  สาขาเลขานุการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ หรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 5. บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี
 6. มีทักษะในการประสานงาน ละเอียด รอบคอบ เเละสื่อสารกับบุคคลอื่นเป็นอย่างดี
 7. มีความรู้ด้านภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้าญี่ปุ่น (Japanese Coordinator)

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุระหว่าง 22-45 ปี
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 4. สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้
 5. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 6. หากเคยพักอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น หรือจบทางด้านนิติศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีภาษี

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 3. มีความรู้ ความสามารถใช้ไอที ในองค์กรได้
 4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่สำนักงานตรวจสอบบัญชี หรือสำนักงานบัญชี หรือทำบัญชีบริษัท หรือมีความรู้ความสามารถในด้านภาษี การตรวจสอบภาษี การกรอกแบบภาษี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งเสมียนทนาย

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ม.3 – ปวส. ทุกสาขา
 3. มีรถจักยานยนต์ส่วนตัว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ  22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์ในการทำงานที่สำนักงานบัญชีหรือทำบัญชีบริษัทมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 5. มีทักษะในการประสานงาน ละเอียด รอบคอบ เเละสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

 

หลักฐานที่ต้องแสดงและใช้ในการสมัคร

 • ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอนุมัติ
 • ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 • บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นชาย)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) ฯลฯ
 • ผู้สมัครต้องนำต้นฉบับเอกสารดังกล่าวพร้อมสำเนาเอกสารอย่างละ 1 ชุด มาแสดงในวันสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สถานที่สมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด (แผนที่)

เลขที่ 2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หรือส่งใบสมัครทาง E-mail พร้อมแนบประวัติส่วนตัวและรูปถ่าย ได้ที่ person@dlo.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล โทร. 02 680 9772