Menu

ENG

Menu

บริการกฎหมายแรงงาน

บริการกฎหมายแรงงานที่ธรรมนิติให้บริการ ได้แก่ การให้คำปรึกษาและการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การจัดตั้งกองทุนทดแทน กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจ้างงาน การป้องกันและแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน หรือแรงงานสัมพันธ์

นักกฎหมาย :  วิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์นพคุณ พุ่มทองตรู