Menu

ENG

Menu

ถาม-ตอบ ปัญหาภาษีอากร

คำถาม : บุคคลธรรมดาได้รับค่านายหน้าจากต่างประเทศ ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยหรือไม่ ?

คำตอบ : หากค่านายหน้าที่ได้รับเกิดจากการหาลูกค้าที่ต่างประเทศให้แก่บริษัทต่างประเทศ จะต้องนำค่านายหน้าที่ได้รับมาเสียภาษีในประเทศไทยต่อเมื่อได้นำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยและอยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้นถึง 180 วัน

คำถาม : กรรมการมีเงินได้จากการให้บริษัทกู้ยืมเงิน ต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ปลายปีหรือไม่

คำตอบ : หากถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 15 จากดอกเบี้ยที่ได้รับแล้ว สามารถเลือกเสียภาษีโดยจะนำเงินได้จากดอกเบี้ยไปรวมหรือไม่รวมคำนวณกับเงินได้อื่นก็ได้

คำถาม : บริษัทฯ ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่ง จะต้องรับผิดอะไรบ้าง ?

คำตอบ : ความรับผิดมีดังนี้ 1. รับผิดในจำนวนภาษีที่ต้องหักนำส่ง 2. รับผิดในเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน โดยคำนวณจากจำนวนภาษีที่ต้องนำส่งตาม 1. 3. หากไม่ได้ยื่นแบบนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้เลย ไม่ใช่ยื่นไว้ไม่ครบถ้วนต้องเสียค่าปรับทางอาญาอีกส่วนหนึ่ง

คำถาม : เงินปันผลที่ได้รับจากกิจการวิเทศธนกิจจะได้รับเครดิตภาษีหรือไม่อย่างไร ?

คำตอบ : ได้รับเครดิตภาษี 1 ใน 9 ส่วน เนื่องจากกิจการวิเทศธนกิจเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิไว้ในอัตราเพียงร้อยละ 10

คำถาม : เงินชดเชยที่ได้รับเนื่องจากการเลิกจ้าง แต่ทำงานมาไม่ถึง 5 ปี จะเลือกไม่นำมารวมคำนวณภาษีปลายปีได้หรือไม่ ?

คำตอบ : ไม่ได้สิทธิเลือกเสียภาษี เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 48 (5) และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 45) ดังนั้นจึงต้องนำไปยื่นแบบแสดงรายการ

คำถาม : ลูกจ้างของบริษัทได้รับค่านายหน้าจากการหาลูกค้าให้บริษัท ค่านายหน้าที่ได้รับเป็นเงินได้อะไร ?

คำตอบ : เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) โดยถือเป็นประโยชน์ที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน

คำถาม : ชาวต่างประเทศมีเงินได้จากการทำงานในประเทศไทยแต่อยู่ในประเทศไทยไม่ถึง 180 วันจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือไม่

คำตอบ : ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามปกติ เนื่องจากเป็นผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้แก่ประเทศไทย และไม่มีกฎหมายยกเว้นให้ไม่ต้องยื่นแบบ

คำถาม : มีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่มุ่งค้าหากำไรต้องนำมารวมคำนวนตอนปลายปีหรือไม่ ?

คำตอบ : สามารถเลือกได้ว่าจะนำารวมคำนวณหรือไม่ ตามมาตรา 48 (4)

คำถาม : มีรายได้จากเงินปันผลซึ่งถูกหักภาษี ณ ที่ จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 แล้ว จะไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นได้หรือไม่

คำตอบ : ถ้าเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย (อยู่ในประเทศไทยถึง 180 วัน) สามารถเลือกเสียภาษีโดยจะนำเงินปันผลไปรวมหรือไม่รวมคำนวณกับเงินได้ประเภท อื่นก็ได้ ตามมาตรา 48 (3) วรรคสอง

คำถาม : มีรายได้ค่าเช่าต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 94 หรือไม่ ?

คำตอบ : ต้องยืนแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 94 ภายในเดือนกันยายนของทุกปี

คำถาม : กรณีที่มีการให้เช่าและได้รับเงินค่าแป็ะเจี๊ยะจำนวนหนึ่งก่อนต้องยื่นแบบเสียภาษีอย่างไร ?

คำตอบ : นำเงินแป๊ะเจี๊ยะที่ได้รับทั้งจำนวนมายื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 พร้อมชำระภาษี หรือจะนำเงินแป๊ะเจี๊ยะที่ได้รับมาเฉลี่ยตามจำนวนปีของ อายุการเช่า และนำส่วนที่เฉลี่ยเป็นของแต่ละปีมาคำนวณภาษี และยื่นแบบ ภ.ง.ด. 93 แยกเป็นรายปี พร้อมชำระภาษีของแต่ละปีเป็นการล่วงหน้าก็ได้

คำถาม : ภรรยาได้รับเงินส่วนแบ่งกำไรจากคณะบุคคล ต้องยื่นแบบแสดงรายการอย่างไร

คำตอบ : เงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้จากคณะบุคคล โดยคณะบุคคลดังกล่าวได้เสียภาษีไว้แล้วนั้น เป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามมาตรา 42 (14) จึงไม่ต้องนำมายื่นแบบแสดงรายการอีก

คำถาม : นาย ก และนาย ข เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารร่วมกัน ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ ใครจะเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการ ?

คำตอบ : กรณีร่วมกันเปิดบัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินของคณะบุคคล ดังนั้นคณะบุคคลจึงเป็นผู้มีเงินได้หากไม่เลือกเสียภาษีตามจำนวนที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้ร้อยละ 15 โดยต้องการจะยื่นแบบแสดงรายการ ก็ต้องยื่นในนามของคณะบุคคล

คำถาม : บุคคลธรรมดาได้รับค่าตอบแทนจากการให้คำปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจให้แก่บริษัทหรือลูกค้าเป็นการทั่วไป

คำตอบ : เข้าลักษณะเป็นเงินพึงประเมินตามมาตรา 40 (2)แห่งประมวลรัษฎากร

คำถาม : บุคคลที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่ถึง 180 วัน มีเงินได้ในประเทศไทยตาม 40 (1) ต้องเสียภาษีในประเทศไทยหรือไม่

คำตอบ : ต้องเสียภาษีในประเทศไทย เนื่องจากมีหลักแหล่งเงินได้อยู่ในประเทศไทย

คำถาม : ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากบริษัท เนื่องจากการที่กรรมการเข้าค้ำประกันหนี้เงินกู้ให้แก่บริษัท ถือเป็นเงินได้ประเภทใด ?

คำตอบ : เป็นเงินได้พึงประเมิน 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร

คำถาม : ค่าที่ปรึกษาเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด ?

คำตอบ : หากเป็นการให้คำปรึกษาทั่วไปเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แต่หากเป็นการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย บัญชี เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (6)

คำถาม : ค่าตรวจสอบบัญชีเป็นเงินได้ประเภทอะไร ?

คำตอบ : เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (6)

คำถาม : ค่าเดินทางที่บริษัทจ่ายให้พนักงานชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานกับบริษัทในประเทศไทย พนักงานต้องนำมาเสียภาษีหรือไม่

คำตอบ : เป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามมาตรา 42 (3) ถ้าเป็นการเดินทางเข้ามาทำงานกับบริษัทนายจ้างเป็นครั้งแรก หรือเป็นการเดินทางเข้ามาทำงานกับนายจ้างเดิมหลังจากการจ้างครั้งก่อน สิ้นสุดลงเกินกว่า 365 วัน

คำถาม : ค่าโฆษณาเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด ?

คำตอบ : เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8)

 คำถาม  : ชาวต่างชาติได้รับเงินปันผลจากบริษัทไทยจะได้รับเครดิตเงินปันผลหรือไม่

 คำตอบ : ชาวต่างชาติซึ่งมิได้มีภูมิลำเนาในประเทศไทย จะได้รับสิทธิเครดิตภาษีจากเงินปันผลต่อเมื่อเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย คืออยู่ในประเทศไทยถึง 180 วันในปีภาษีนั้น ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัาฎากร

คำถาม  : นายจ้างจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร และค่าเช่าบ้านให้พนักงานต้องนำมาถือเป็นเงินได้ของพนักงานหรือไม่ ?

คำตอบ : ต้องนำมารวมคำนวณเป็นเงินได้ของพนักงาน โดยค่าเล่าเรียนบุตรถือเป็นเงินได้ทั้งจำนวน ส่วนค่าเช่าบ้านนั้น ถือเป็นประโยชน์เพิ่มต้องนำมารวมคำนวณเช่นกัน สำหรับค่าเช่าบ้านให้ดู คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.23/2533

คำถาม : รายจ่ายเงินได้ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ทั้งในและนอกประเทศมีหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีอย่างไร  

คำตอบ : ตามมาตรา 42(1) แห่งประมวลรัษฎากร ได้กำหนดให้ค่าเบี้ยเลี้ยงที่จ่ายไปโดยสุจริต ตามความจำเป็น เฉพาะในการที่ต้องปฏิบัติการตามหน้าที่และได้จ่ายไปทั้งหมด เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงที่ได้รับการยกเว้นภาษี กรมสรรพากรได้มีการออกคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.59/2538 เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือปฏิบัติ โดยกำหนดให้เบี้ยเลี้ยงเดินทางที่จ่ายให้ไม่เกินกว่าอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงสูงสุดที่ทางราชการกำหนดจ่ายให้แก่ข้าราชการ ถือเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงที่จ่ายไปโดยสุจริต ตามความจำเป็นและได้จ่ายไปทั้งหมดในการเดินทางนั้น

คำถาม : บริษัทมีสวัสดิการแก่พนักงาน โดยการให้ผ้าตัดชุดฟอร์ม 2 ชุดพร้อมค่าตัด พนักงานจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษี หรือไม่

คำตอบ : ค่าชุดฟอร์มพร้อมค่าตัดดังกล่าว พนักงานได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (34)

คำถาม : ค่าพาหนะที่บริษัทเหมาจ่ายให้แก่วิทยากรที่เดินทางมาบรรยายให้แก่พนักงานของบริษัทเป็นครั้งคราว จะได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่

คำตอบ : ไม่ได้รับยกเว้น เนื่องจากจ่ายเป็นการเหมา จึงไม่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 42 (1) แห่งประมวลรัษฎากร